Privacy Statement

Dit Privacy Statement geldt voor degene die met een ConsumerCard  gebruik maakt van het Kedai.nl platform.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van de ConsumerCard  houder wordt gewaarborgd. Daarom hebben wij ervoor gekozen dat de persoonsgegevens van de ConsumerCard  houder bij de Deelnemer of de Leverancier niet bekend zijn of worden. De gegevens van de ConsumerCard  houder worden behandeld en verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet alleen beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze persoonsgegevens mogen daarom onder geen enkele voorwaarden aan derden worden verkocht of anderszins openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook mogen deze gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens die de ConsumerCard  houder via het platform aan ons heeft verstrekt zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Afleveradres
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens

Waarvoor hebben wij de gegevens van de ConsumerCard  houder nodig?

De persoonsgegevens ConsumerCard  houder worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering en verbetering van onze dienstverlening
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • uitvoering gerechtvaardigde bedrijfsbelangen

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De persoonsgegevens ConsumerCard  houder worden verwerkt op grond van de volgende gronden:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). De ConsumerCard  houder geeft ons toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken. De ConsumerCard  houder heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Hoe gaan wij om met verwerkers?

Soms is het nodig om het verwerken van persoonsgegevens over te laten aan een andere partij ("Verwerker" in de zin van de AVG). Als dat gebeurt, zullen wij met deze Verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten die voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van de gegevens van de ConsumerCard  houder?

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de ConsumerCard  houder worden beveiligd tegen misbruik, ongeoorloofde toegang, verlies of enig vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaren wij de gegevens van de ConsumerCard  houder?

De persoonsgegevens van de ConsumerCard  houder worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als wetelijk verplicht.

Wat zijn de rechten van de ConsumerCard  houder

De ConsumerCard  houder heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht om je toestemming in te trekken
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht op verwijdering van de verstrekte persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Uit de anonimiteit

De ConsumerCard  houder is zoveel mogelijk anoniem voor de Deelnemer of de Leverancier. Er worden namelijk geen persoonsgevens aan de ConsumerCard  en/of inloggegevens gekoppeld. Om de goede werking van het Kedai.nl platform te waarborgen, dient de ConsumerCard  houder voor de Deelnemer of de Leverancier anoniem te zijn en te blijven. Op het moment dat u via de mail, telefoon, of persoonlijk contact opneemt met de Deelnemer of de Leverancier, kiest hij of zij er zelf voor om uit de anonimiteit te treden. Als de ConsumerCard  houder een product en/of dienst daarna op het Online Platform  en het aangesloten Kedai.nl platform wilt afnemen, zal hij of zij een nieuwe ConsumerCard  met nieuwe inloggegevens moeten aanvragen.

Vraag of een klacht?

De ConsumerCard  houder kan voor vragen of klachten over de verwerking of het gebruik van de gegevens contact met ons opnemen.

Retail Factory B.V.
Pythagorasweg 17
3076 AJ Rotterdam
Tel: 010-7171333
Mail: info@retail-factory.com

Indien de klacht tegen de Deelnemer of de Leverancier is gericht, dient de ConsumerCard  houder de klacht rechtstreeks naar de Deelnemer of de Leverancier te sturen.

Daarnaast is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging Privacy Statement

Nieuwe ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om ons Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest actuele versie van ons Privacy Statement staat op onze website.

Dit Privacy Statement is opgesteld op 1 september 2021.