Disclaimer

Grootst mogelijke zorg is besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website, maar er kunnen altijd onbedoeld onjuistheden en/of onvolledigheden op staan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of kosten die voortvloeit uit of verband houden met de inhoud en/of het gebruik van onze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor informatie die door middel van deze website is verkregen.

Wij doen onze uiterste best om misbruik te voorkomen, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Op deze website wordt informatie van derden geplaatst. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van de informatie en zijn daarvoor ook niet aansprakelijk.

De Deelnemer of de Leverancier die het product en/of dienst levert, staat ervoor in dat het geleverde product en/of dienst voldoet aan de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. De Deelnemer of de Leverancier is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de "aftersales", waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, verstrekken van garanties, het verzorgen van retourzendingen.

De Ondernemer is niet de verkopende partij van het product en/of dienst maar bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Deelnemer of de Leverancier en de Consument of de Zakelijke Koper. De Ondernemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De Ondernemer is uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van een geldige Voucher. Indien het Aanbod niet of niet conform de beschrijving van het Aanbod wordt geleverd, heeft de Consument geen recht op restitutie van het aankoopbedrag van de Voucher.

De Consument of de Zakelijke Koper is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de geheimhouding en het gebruik van zijn gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en de daaraan gekoppelde data (zoals orderinformatie) en alles wat daarmee samenhangt. De Consument of de Zakelijke Koper vrijwaart de Ondernemer voor schade en kosten die verband houden met of het gevolg zijn van schending van deze verantwoordelijkheid.

Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld, is de Ondernemer niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en/of kosten die verband houden met of het gevolg zijn van:

 1. de uitvoering van de overeenkomst door de Deelnemer of de Leverancier of een derde jegens de Consument of de Zakelijke Koper;
 2. de bereikbaarheid van de Deelnemer of de Leverancier;
 3. de informatie van het Aanbod van de Deelnemer of de Leverancier op het Aangesloten platform;
 4. de informatie van de Deelnemer of de Leverancier op het Aangesloten platform;
 5. de informatie van de Ondernemer op het Aangesloten platform;
 6. het niet of niet behoorlijk functioneren van het Online Platform  en de daarop aangesloten platforms, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot technische storingen, technisch of functioneel gebrek, onjuiste informatievoorziening;
 7. het niet of niet behoorlijk functioneren van of het niet juist gebruik van de ConsumerCard ;
 8. verlies, diefstal, vervalsing, misbruik van de ConsumerCard ;
 9. een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens of verwerkingsfouten
 10. het niet-nakomen of tekortkoming van de door de Ondernemer ingeschakelde derden of (al dan niet ondergeschikte) hulppersonen;
 11. fraude, witwassen of andere criminele activiteiten van derden of rechtshandelingen van derden die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden of openbare orde;
 12. overmacht.

In geval van overmacht is de Ondernemer gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee weken of indien de levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden, is ieder van de partijen bevoegd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

De Ondernemer is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking het Aangesloten platform (al dan tijdelijk, geheel of gedeeltelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken zonder dat hierdoor een recht opschadevergoeding van de Consument of de Zakelijke Koper jegens de Ondernemer ontstaat. De Ondernemer zal de Consument of de Zakelijke Koper zo spoedig mogelijk de reden van deze (al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk) buiten gebruikstelling mededelen.

De Ondernemer is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking een Buyer Account (al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk) of de Buyer Business Account  te blokkeren indien er vermoeden is van fraude of misbruik, dan wel er redenen zijn die het Online Platform  en/of de daarop aangesloten platforms kunnen schaden zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Consument of Zakelijke Koper jegens de Ondernemer onstaat.

Ten aanzien van de Zakelijke Koper geldt dat iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gevallen genoemd in dit artikel is uitgesloten. Indien op de Ondernemer enige aansprakelijkheid rust, is de aansprakelijkheid beperkt tot €150,- (zegge: één honderdvijftig euro) per jaar. Vergoeding van Indirecte Schade door de Ondernemer aan de Consument of de Zakelijke Koper is uitdrukkelijk uitgesloten.

Kennelijke vergissingen, spel-of schrijffouten in onderhavige Voorwaarden binden de Ondernemer niet.

Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheden geldt eveneens voor de door de Ondernemer ingeschakelde derden en/of (al dan niet ondergeschikte) hulppersonen.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om onze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. De meest actuele versie van de Disclaimer staat op onze website.

Deze Disclaimer is opgesteld op 1 september 2021.